ASKELMA–PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

1. YLEISTÄ

Askelma on on pienyrityksille tarkoitettu taloushallintosovellus, joka toimii nimensä mukaisessa internetosoitteessa.

Nämä sopimusehdot koskevat Askelmaa (Palvelu), palvelun käyttäjää (Käyttäjä) sekä palvelun tarjoajaa (Ylläpitäjä).

Käyttäjän tulee tutustua näihin käyttöehtoihin ja hyväksyä ne voidakseen käyttää Palvelua.

2. YLLÄPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Askelma Software Oy
Koulutie 1
43100 SAARIJÄRVI
tuki@askelma.com
puh. 040 3519 319

3. PALVELUN TILAAMINEN, HINNOITTELU JA IRTISANOMINEN

Palvelu tilataan Palvelun internetsivujen kautta ja Ylläpitäjä toimittaa yrityskohtaiset kirjautumistunnukset Käyttäjälle sähköisesti.

Palvelu hinnoitellaan kulloinkin Palvelun internetsivuilla kerrotun hinnaston mukaisesti kiinteällä kuukausihinnalla. Palvelun avaaminen, käyttöönotto tai sen käyttö ei aiheuta muita kustannuksia, poislukien Palvelun kautta mahdollisesti erikseen rekisteröitävien kolmansien osapuolten palvelut kuten esimerkiksi Maventa Oy:n tarjoama verkkolaskutusympäristö. Palvelun hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Palvelu laskutetaan tilausvaiheessa sovitun laskutuskauden mukaisesti sähköisesti. Palvelun käyttö katsotaan alkaneeksi ensimmäisestä kirjanpidon kirjauksesta tai osto/myyntilaskun viemisestä reskontraan.

Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen päättymään kuluvan kuukauden viimeiseen päivään. Irtisanominen tulee vireille kun käyttäjä kirjallisesti pyytää tilinsä sulkemista.

4. KÄYTTÖOIKEUDET

Käyttäjä ei saa näiden käyttöehtojen mukaisesti Palvelun käyttöoikeuden lisäksi mitään muita oikeuksia.

Palvelun käyttö edellyttää, että Käyttäjä hyväksyy ja noudattaa näitä käyttöehtoja ja Palveluun sisältyvissä erillisissä palveluissa mahdollisesti määriteltyjä palvelukohtaisia lisäehtoja ja muita sopimusehtoja sekä Palvelun kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolien tarjoamien maksuttomien tai maksullisten palvelujen käyttö- ja muita ehtoja.

Mikäli yksittäisiin palveluihin sovellettavat erilliset ehdot ovat ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä palvelukohtaisia erityisehtoja, joita nämä käyttöehdot täydentävät.

Joidenkin Palveluun sisältyvien palvelukokonaisuuksien tai yksittäisten palveluiden käyttäminen voi edellyttää erillistä rekisteröitymistä ja tunnistautumista kuten esimerkiksi otettaessa käyttöön Maventa Oy:n verkkolaskutuspalvelu. Tämä ilmenee kunkin palvelun yhteydessä erikseen.

Palvelun käyttöoikeus on yrityskohtainen, eikä sitä voi luovuttaa kolmansille osapuolille, poislukien Palvelua käyttävän yrityksen ja tilitoimiston mahdollinen yhteistyö. Palvelua saa käyttää ja hyödyntää oman yritystoiminnan tukena, ei kuitenkaan Palvelua tai sen kautta tarjottavien palveluiden kilpailevaan toimintaan. Muu Palvelun tai sen osien käyttö edellyttää Ylläpitäjän ja/tai asianosaisen kolmannen osapuolen kirjallista lupaa.

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki Palvelun käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kuuluvat Ylläpitäjälle tai kolmansille osapuolille.

Käyttäjällä ei ole oikeutta toisintaa Palvelua millään tavalla tai missään muodossa eikä kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa Palvelua, lukuun ottamatta Palvelun itsensä tarjoamia mahdollisuuksia.

Ylläpitäjällä on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään hyvän tavan ja lain vastaisesti. Käyttäjän tili voidaan sulkea, jos käyttäjä sitä pyytää. Käyttäjän tili voidaan sulkea myös tapauksissa, joissa tilin tietoja on muutettu oikeudettomasti, tiliä käyttää muu kuin käyttäjä, poislukien mahdollinen tilitoimistoyhteistyö, tai tiliä tai sen tarjoamia sisältöjä tai palveluja käytetään laittomiin tarkoituksiin.

5. YLLÄPITÄJÄN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

Ylläpitäjä ylläpitää Palvelua ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoisen palvelun tarjoamiseen.

Palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuus, täsmällisyys, luotettavuus ja käytettävyys on pyritty varmistamaan ennen julkaisemista huolellisesti ja palvelun sisältämien tietojen oikeellisuus ja toiminnallisuus tarkistetaan säännöllisesti.

Ylläpitäjä ei vastaa palvelusta löytyvästä tai sieltä linkitetystä kolmannen osapuolen tuottamasta ja julkaisemasta sisällöstä tai tarjoamasta palvelusta.

Ylläpitäjä ei takaa palvelun keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa. Palvelu tarkistetaan säännöllisesti toimintahäiriöiden estämiseksi. Ylläpitäjällä on oikeus keskeyttää Palvelun ja/tai palvelun sovellusten toiminta niiden muutosten, uudistusten, huolto- ja asennustöiden taikka niiden kaltaisten palveluun liittyvien muiden syiden vuoksi, taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää, taikka jos toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti ylivoimaisen esteen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Käyttökatkoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan käyttäjille mahdollisimman ajoissa Palvelun välityksellä tai muulla tavoin.

Ylläpitäjä ei vastaa käyttäjille tai kolmansille osapuolille Palvelun mahdollisesti sisältämistä asiatai teknisistä virheistä tai puutteellisuuksista tai palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, Palvelun tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai muusta syystä.

Ylläpitäjällä on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, toimintaa ja saavutettavuutta Palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä rajoituksetta parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina.

6. KÄYTTÄJÄN VASTUUT

Käyttäjä vastaa Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta ja käytöstä, sekä kaikista palvelun käytöstä aiheutuvista välillisistä kustannuksista.

Käyttäjä vastaa palvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä palveluun mitään epäasiallista aineistoa ja että hänen Palvelussa julkaisemansa aineisto on lain ja hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kolmannen osapuolen oikeutta, ja että Käyttäjällä on oikeus mainittuun toimintaan.

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan tunnistetietojensa salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnistetiedoillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista. Mikäli käyttäjä epäilee omien tietojensa joutuneen ulkopuolisen haltuun, on hänen välittömästi otettava yhteyttä Ylläpitäjään. Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Palvelua näiden käyttöehtojen, Suomen lainsäädännön, viranomaismääräysten ja hyvän tavan mukaisesti ja on vastuussa näiden vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä. Käyttäjä vastaa kaikesta sopimuksen, lain ja hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

7. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

Kaikki Palveluun tallennettava tieto on Käyttäjän lisäämää. Palveluun ei tallenneta henkilökohtaisia tietoja muutoin kun ne voidaan katsoa luettaviksi yrityksen julkisiin yhteystietoihin kuuluviksi.

8. PALVELUN TIETOTURVA

Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Ylläpitäjä järjestää Palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

9. KÄYTTÖEHTOSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Ylläpitäjällä on oikeus tarkistaa sopimusehtoja. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot löytyvät Palvelusta.

Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen päättymään kuluvan kuukauden viimeiseen päivään. Irtisanominen tulee vireille kun käyttäjä kirjallisesti pyytää tilinsä sulkemista.

Käyttöehdot sitovat käyttäjää kaikissa tapauksissa niin kauan kuin hän käyttää Palvelua. Lisäksi Käyttäjää saattavat sitoa kolmasien osapuolten palveluiden käyttöehdot.

10. MUUTA

Palvelun käyttöönotossa ja käytössä noudatetaan näiden sopimusehtojen lisäksi IT2010 Yleisiä Sopimusehtoja.

11. LISÄTIEDOT

Lisätietoja palvelusta ja sen käytöstä saa palvelun ylläpidolta sähköpostitse osoitteesta tuki@jtasoft.fi